โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง.32297)

โครงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

โดย
นางสาวมธุรส  กัสปะ
นางสาวสุกัญญา  บุญเมฆ
นางสาวจุฑามาศ  ก้อนคำ

   ที่ปรึกษา
พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา

                         คำถาม
1.ทำไมในชีวิตเราต้องอาศัยกฎหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคม
2.การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายมีผลดีกับเราอย่างไร
3.ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเราต้องพึ่งกฎหมายอะไรบ้าง

ที่มา  :  เพราะว่าเป็นการศึกษาเรื่องราวอย่างลึกซึ้ง ตามความสนใจด้วยวิธีการทีหลากหลายทำให้เราได้คำตอบที่กระจ่างและยังช่วยให้เราได้ฝึกใช้ความสามารถในด้านต่างๆอย่างเต็มที่และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้และใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆอย่างเป็นระบบมีลำดับขั้นตอน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
2.เพื่อศึกษากฎหมายที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดในสังคมปัจจุบัน

 

ผลการดำเนินงาน
ผลจากการดำเนินงานพบว่าในชิวิตประจำวันของเรานั้นมีกฎหมายหลากหลายประเภทที่ถูกยกมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้สังคมของเราสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทางคณะผู้จัดทำยังได้ทำการจัดเรียงกฎหมายที่ถูกใช้มากที่สุดมาให้ผู้อ่านทุกท่านได้ศึกษาอีกด้วย

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น